Có 1 kết quả:

qián bù shì wàn néng de méi qián shì wàn wàn bù néng de

1/1

Từ điển Trung-Anh

Money isn't everything but without money you have nothing. (idiom)