Có 1 kết quả:

qián chuàn

1/1

qián chuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

string of cash