Có 1 kết quả:

qián chuànr

1/1

qián chuànr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 錢串|钱串[qian2 chuan4]