Có 1 kết quả:

Qián Qí chēn

1/1

Qián Qí chēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qian Qichen (1928-2017), former Chinese vice premier