Có 1 kết quả:

qián jiā

1/1

qián jiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wallet
(2) Taiwan pr. [qian2 jia2]

Một số bài thơ có sử dụng