Có 1 kết quả:

Qián Xué sēn

1/1

Qián Xué sēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qian Xuesen (1911-2009), Chinese scientist and aeronautical engineer