Có 1 kết quả:

Qián Yǒng jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Roger Yonchien Tsien (1952-), US Chinese chemist and 2008 Nobel laureate