Có 1 kết quả:

qián wù

1/1

qián wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

money and things of value