Có 1 kết quả:

qián liáng

1/1

qián liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) land tax
(2) money and grain (given as tax or tribute)