Có 1 kết quả:

qián néng tōng shén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) money is all-powerful
(2) money can move God