Có 1 kết quả:

qián zhuāng

1/1

qián zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

money farm (dealing in illegal foreign currency of money laundering)