Có 1 kết quả:

qián cái

1/1

qián cái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wealth
(2) money

Một số bài thơ có sử dụng