Có 1 kết quả:

jǐn duàn

1/1

jǐn duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

brocade