Có 1 kết quả:

Xī bó zú

1/1

Xī bó zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Xibo ethnic group of northeast China