Có 1 kết quả:

cuò shī

1/1

cuò shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fault
(2) mistake
(3) to miss (a chance)