Có 1 kết quả:

cuò guài

1/1

cuò guài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to blame sb wrongly