Có 1 kết quả:

cuò è

1/1

cuò è

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to astonish
(2) startled

Một số bài thơ có sử dụng