Có 1 kết quả:

cuò shì

1/1

cuò shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) optical illusion
(2) trick of the eye
(3) parablepsia