Có 1 kết quả:

cuò jué jié hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

illusory conjunction