Có 1 kết quả:

cuò jiě

1/1

cuò jiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) misinterpretation
(2) mistaken explanation