Có 1 kết quả:

cuò wù

1/1

cuò wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) error
(2) mistake
(3) CL:個|个[ge4]
(4) mistaken
(5) false
(6) wrong

Một số bài thơ có sử dụng