Có 1 kết quả:

cuò guò

1/1

cuò guò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to miss (train, opportunity etc)