Có 1 kết quả:

biǎo zhēn

1/1

biǎo zhēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hand of a clock