Có 1 kết quả:

duàn tiě

1/1

duàn tiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wrought iron

Một số bài thơ có sử dụng