Có 1 kết quả:

měi bàng

1/1

měi bàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ferrocerium rod
(2) fire steel