Có 1 kết quả:

suǒ mén

1/1

suǒ mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lock the door

Một số bài thơ có sử dụng