Có 1 kết quả:

zhèn yāo

1/1

zhèn yāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drive away evil spirits