Có 1 kết quả:

zhèn shān

1/1

zhèn shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

main mountain of a region