Có 1 kết quả:

zhèn jìng jì

1/1

zhèn jìng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tranquilizer