Có 1 kết quả:

liàn shì fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

chain reaction