Có 1 kết quả:

liàn shì liè biàn fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

chain reaction of nuclear fission