Có 1 kết quả:

liàn jiē

1/1

liàn jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

link (on a website)