Có 1 kết quả:

liàn qiú

1/1

liàn qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

throwing the hammer (athletics event)