Có 1 kết quả:

liàn qiú ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

throwing the hammer (athletics event)