Có 1 kết quả:

liàn lù

1/1

liàn lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

link