Có 1 kết quả:

áo zhàn

1/1

áo zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bitter fighting
(2) a violent battle

Một số bài thơ có sử dụng