Có 1 kết quả:

chǎn zi

1/1

chǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shovel
(2) spade
(3) trowel
(4) spatula (kitchen utensil)
(5) CL:把[ba3]