Có 1 kết quả:

chǎn yùn jī

1/1

chǎn yùn jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) earth-moving machine
(2) mechanical digger