Có 1 kết quả:

jìng xiàng zhàn diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

mirror (computing)