Có 1 kết quả:

jìng kuàng ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) picture frame
(2) spectacle frame