Có 1 kết quả:

liào kào

1/1

liào kào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) manacles and leg-irons
(2) fetters and handcuffs