Có 2 kết quả:

Zhōng Kuízhōng kuí

1/2

Zhōng Kuí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Zhong Kui (mythological figure, supposed to drive away evil spirits)
(2) (fig.) a person with the courage to fight against evil

zhōng kuí

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên một đạo sĩ theo truyền thuyết nổi tiếng về việc bắt ma quỷ