Có 1 kết quả:

zhōng diǎn

1/1

zhōng diǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hour
(2) specified time