Có 1 kết quả:

juān lòu

1/1

juān lòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to engrave