Có 1 kết quả:

juān chù

1/1

juān chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to dismiss an official