Có 1 kết quả:

lián xíng xuè qiú pín xuè zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sickle-cell anaemia
(2) sickle-cell disease