Có 1 kết quả:

tiě gē menr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 鐵哥們|铁哥们[tie3 ge1 men5]