Có 1 kết quả:

tiě dìng

1/1

tiě dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unalterable
(2) certainly
(3) definitely