Có 1 kết quả:

tiě jiāng jūn bǎ mén ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄅㄚˇ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. General Iron is guarding the door (idiom)
(2) fig. the door is padlocked — nobody inside