Có 1 kết quả:

tiě bǎn

1/1

tiě bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) iron panel
(2) hot iron plate for fast grilling (Japanese: teppan)