Có 1 kết quả:

tiě bàng

1/1

tiě bàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) iron club
(2) steel rod